ABI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – AFC VF Limited


– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited
– Mã chứng khoán: ABI
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.008.661 CP (tỷ lệ 5,97%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 31.900 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.040.561 CP (tỷ lệ 6,03%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313204/abi-bao-cao-thay-doi-so-huu-co-phieu-cua-co-dong-lon-afc-vf-limited.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *