BAX: Ngày 06/12/2022 Công ty Cổ phần Thống Nhất nhận được Quyết định số 171/QĐ-HĐQT ngày 05/12/2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa v/v thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty Cổ phần Thống Nhất.


.

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300708/bax-ngay-06-12-2022-cong-ty-co-phan-thong-nhat-nhan-duoc-quyet-dinh-so-171-qd-hdqt-ngay-05-12-2022-cua-tong-cong-ty-tin-nghia-v-v-thoi-cu-can-bo-tham-gia-cong-tac-tai-cong-ty-co-phan-thong-nhat.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *