BHK: Giao Giám đốc thực hiện ký hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312717/bhk-giao-giam-doc-thuc-hien-ky-hop-dong-voi-tong-cong-ty-co-phan-bia-ruou-ngk-ha-noi.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *