BHK: Trương Thị Từ – người có liên quan đến Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật; Ủy viên HĐQT – đã bán 2.800 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Từ
– Mã chứng khoán: BHK
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.800 CP (tỷ lệ 0,07%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Văn Hải
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 37.620 CP (tỷ lệ 0,94%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.800 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.800 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 02/01/2023
– Ngày kết thúc giao dịch: 18/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313239/bhk-truong-thi-tu-nguoi-co-lien-quan-den-giam-doc-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-uy-vien-hdqt-da-ban-2-800-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *