BIG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIG của CTCP Big Invest Group như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: 05/02/2023
          – Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 94 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
          – Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301011/big-ngay-dang-ky-cuoi-cung-tham-du-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-lan-1-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *