BLI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02)


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02)
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: Thứ Sáu ngày 06/01/2023
          – Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ
          – Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283342/bli-ngay-dang-ky-cuoi-cung-to-chuc-hop-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-nam-2022-lan-02.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *