BNA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNA của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          – Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 23/12/2022
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình giấy tờ pháp lý cá nhân khi thực hiện thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          – Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Người sở hữu 04 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.999.997 cổ phiếu
          – Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          – Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 175 cổ phiếu thì số cổ phiếu cổ đông A nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là: 175 * 1: 4 = 43,75 cổ phiếu. Theo phương án làm thì số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 43 cổ phiếu.
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc và xuất trình giấy tờ pháp lý cá nhân khi thực hiện thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284126/bna-ngay-dang-ky-cuoi-cung-tra-co-tuc-bang-tien-mat-tra-co-tuc-bang-co-phieu-cho-co-dong-hien-huu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *