BVL: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần BV Land thay đổi lần thứ 1 (thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh)


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283339/bvl-cbtt-giay-chung-nhan-dang-ky-dia-diem-kinh-doanh-cong-ty-co-phan-bv-land-thay-doi-lan-thu-1-thay-doi-nguoi-dung-dau-dia-diem-kinh-doanh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *