C22: Hoàng Thu Huyền – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã mua 48.600 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thu Huyền
– Mã chứng khoán: C22
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Thị Hường
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4.500 CP (tỷ lệ 0,13%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 48.600 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 48.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 48.600 CP (tỷ lệ 1,37%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 30/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 13/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313217/c22-hoang-thu-huyen-nguoi-co-lien-quan-den-uy-vien-hdqt-da-mua-48-600-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *