C47: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt gia hạn thời gian huy động vốn vay ngắn hạn và hợp đồng giao dịch với người nội bộ

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông báo Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt gia hạn thời gian huy động vốn vay ngắn hạn và hợp đồng giao dịch với người nội bộ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/19/1300342/c47-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-phe-duyet-gia-han-thoi-gian-huy-dong-von-vay-ngan-han-va-hop-dong-giao-dich-voi-nguoi-noi-bo.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *