CCV: Cử ông Nguyễn Đình Thi làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP tại CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283104/ccv-cu-ong-nguyen-dinh-thi-lam-nguoi-dai-dien-phan-von-cua-tong-cong-ty-tu-van-xay-dung-viet-nam-ctcp-tai-ctcp-tu-van-xay-dung-cong-nghiep-va-do-thi-viet-nam.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *