CNVL2207: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền NVL/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CNVL2207) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301182/cnvl2207-thong-bao-ve-viec-lap-danh-sach-nguoi-so-huu-chung-quyen-tai-ngay-dao-han.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *