CT3: Hợp đồng kiểm toán (Về việc: Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 kết thúc ngày 31/12/2022)


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284084/ct3-hop-dong-kiem-toan-ve-viec-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-cho-nam-tai-chinh-2022-ket-thuc-ngay-31-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *