CTC: Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS của Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Pleiku về việc cưỡng chế kê biên , xử lý tài sản


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283455/ctc-quyet-dinh-so-08-qd-ccthads-cua-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-pleiku-ve-viec-cuong-che-ke-bien-xu-ly-tai-san.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *