DDG: Trần Kim Sa – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã mua 160.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Kim Sa
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: DDG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.662.600 CP (tỷ lệ 6,12%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 160.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.822.600 CP (tỷ lệ 6,39%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thay đổi kế hoạch tài chính
– Ngày bắt đầu giao dịch: 16/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 13/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313305/ddg-tran-kim-sa-uy-vien-hdqt-tong-giam-doc-da-mua-160-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *