DDV: Nguyễn Văn Oanh – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 90.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Oanh
– Mã chứng khoán: DDV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 177.300 CP (tỷ lệ 0,12%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tuấn Dũng
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 90.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Mua để tăng sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283546/ddv-nguyen-van-oanh-nguoi-co-lien-quan-den-chu-tich-hdqt-dang-ky-mua-90-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *