DTG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho người sở hữu


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313175/dtg-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023-cho-nguoi-so-huu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *