DWS: Nguyễn Anh Dũng – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc – đã mua 70.100 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Dũng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
– Mã chứng khoán: DWS
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.226.540 CP (tỷ lệ 8,59%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70.100 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 70.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.296.640 CP (tỷ lệ 8,86%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 12/01/2023
– Ngày kết thúc giao dịch: 12/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313373/dws-nguyen-anh-dung-uy-vien-hdqt-pho-giam-doc-da-mua-70-100-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *