ECI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ECI của CTCP Tập đoàn ECI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          – Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          – Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
+ Xem xét Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Loan;
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313209/eci-ngay-dang-ky-cuoi-cung-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *