ELC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông ELCOM thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283531/elc-thong-bao-thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *