EVF: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283576/evf-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phat-hanh-co-phieu-theo-chuong-trinh-lua-chon-cho-nguoi-lao-dong-trong-cong-ty-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *