FRC: Tổng công ty Vận tải thủy – CTCP – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 569.235 CP


– Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Vận tải thủy – CTCP
– Mã chứng khoán: FRC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 569.235 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/12/2022.
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thủy Nguyên
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283798/frc-tong-cong-ty-van-tai-thuy-ctcp-nguoi-co-lien-quan-den-chu-tich-hdqt-dang-ky-mua-569-235-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *