FUCTVGF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11/11/2022 đến 17/11/2022

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11/11/2022 đến 17/11/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283956/fuctvgf4-thong-bao-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-tuan-tu-11-11-2022-den-17-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *