FUEKIVFS: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan của người nội bộ Korea Investment Management Co. Ltd.

Korea Investment Management Co. Ltd. Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan của người nội bộ  Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284113/fuekivfs-bao-cao-ket-qua-giao-dich-chung-chi-quy-cua-to-chuc-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo-korea-investment-management-co-ltd.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *