FUEKIVFS: thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEKIVFS

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1283994/fuekivfs-thong-bao-ve-viec-niem-yet-va-giao-dich-chung-chi-quy-etf-thay-doi-niem-yet-cua-fuekivfs.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *