G36: Đặng Tiến Dũng – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 20.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Tiến Dũng
– Mã chứng khoán: G36
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thanh Thế
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 229 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283431/g36-dang-tien-dung-nguoi-co-lien-quan-den-uy-vien-hdqt-dang-ky-mua-20-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *