GDW: công bố thông tin về việc nhận được thông báo kiểm toán ngày 17/01/2023


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313180/gdw-cong-bo-thong-tin-ve-viec-nhan-duoc-thong-bao-kiem-toan-ngay-17-01-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *