GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Liên Hương

Nguyễn Liên Hương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283210/gex-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-nguyen-lien-huong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *