HHV: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283966/hhv-thong-bao-giao-dich-quyen-mua-co-phieu-cua-to-chuc-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-cong-ty-co-phan-dau-tu-hai-thach-b-o-t-va-cong-ty-co-phan-tap-doan-deo-ca.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *