HNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNA của CTCP Thủy điện Hủa Na như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/12/2022
          – Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
          – Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283433/hna-ngay-dang-ky-cuoi-cung-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-lan-2-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *