HU6: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283878/hu6-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-du-kien-de-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *