IBC: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan của người nội bộ CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup

 CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313567/ibc-bao-cao-ket-qua-giao-dich-chung-chi-quy-cua-to-chuc-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo-ctcp-tap-doan-giao-duc-egroup.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *