IBD: Đặng Hoàng Ân – Phó Giám đốc – đăng ký mua 80.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Hoàng Ân
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
– Mã chứng khoán: IBD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500 CP (tỷ lệ 0,02%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283291/ibd-dang-hoang-an-pho-giam-doc-dang-ky-mua-80-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *