IFS: Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2024 – 2025


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301056/ifs-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-uy-quyen-lua-chon-cong-ty-kiem-toan-doc-lap-cac-nam-2024-2025.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *