ILS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283676/ils-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-tham-du-dhdcd-bat-thuong-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *