L12: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283284/l12-quyet-dinh-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-lua-chon-don-vi-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *