L14: CTCP Đầu tư tài chính LICOGI 14 – người có liên quan đến Thành viên BKS – đăng ký mua 200.000 CP


– Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư tài chính LICOGI 14
– Mã chứng khoán: L14
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Hàng Hải
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 54.154 CP (tỷ lệ 0,18%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Mạnh Tuấn
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 183.159 CP (tỷ lệ 0,59%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Gia Lý
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.543.071 CP (tỷ lệ 8,24%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Hồng Quân
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 9.441 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283508/l14-ctcp-dau-tu-tai-chinh-licogi-14-nguoi-co-lien-quan-den-thanh-vien-bks-dang-ky-mua-200-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *