LGM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Dư Nguyễn Khánh Linh


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dư Nguyễn Khánh Linh
– Mã chứng khoán: LGM
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 361.800 CP (tỷ lệ 4,89%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.323.234 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.685.034 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22,77%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/09/2022.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *