LM8: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan trong năm 2023

Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan trong năm 2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301190/lm8-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-chu-truong-giao-dich-voi-ben-lien-quan-trong-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *