LM8: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Lilama 18.1

Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Lilama 18.1 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283268/lm8-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-phuong-an-thoai-von-tai-cong-ty-co-phan-lilama-18-1.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *