LPB: Công văn của NHNN về việc chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Công văn của NHNN về việc chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283962/lpb-cong-van-cua-nhnn-ve-viec-chap-thuan-de-nghi-chuyen-nhuong-co-phan-cua-co-dong-lon-tong-cong-ty-buu-dien-viet-nam.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *