LPB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285204/lpb-thong-bao-thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *