LSS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn công bố thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/19/1300351/lss-thong-bao-thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh-va-bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *