MSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Lê Việt Anh

Phạm Lê Việt Anh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283211/msb-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-pham-le-viet-anh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *