MSN: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283901/msn-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-phuong-an-phat-hanh-trai-phieu-rieng-le.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *