MWG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Minh Lượm

Đặng Minh Lượm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283134/mwg-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-dang-minh-luom.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *