NTP: CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 1.216.773 CP


– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam
– Mã chứng khoán: NTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.658.989 CP (tỷ lệ 6,68%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.216.773 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.875.762 CP (tỷ lệ 7,62%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá không đạt như kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 20/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/01/2023.
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Quốc Dũng
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 8.905.968 CP (tỷ lệ 6,87%)

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1312977/ntp-ctcp-nhua-thieu-nien-tien-phong-phia-nam-nguoi-co-lien-quan-den-chu-tich-hdqt-da-mua-1-216-773-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *