PBT: Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1300924/pbt-hoi-dong-quan-tri-chap-thuan-chu-truong-ky-ket-hop-dong-cung-cap-dich-vu-voi-nguoi-co-lien-quan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *