PGT: Kakazu Shogo – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã bán 424.600 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kakazu Shogo
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: PGT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 424.600 CP (tỷ lệ 4,59%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 424.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 424.600 CP
0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 05/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300820/pgt-kakazu-shogo-uy-vien-hdqt-tong-giam-doc-da-ban-424-600-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *