PHN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 144.533 CP


– Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
– Mã chứng khoán: PHN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 144.533 CP (tỷ lệ 1,99%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 144.533 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính Phủ
– Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/12/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2022.
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Hùng
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 117.980 CP (tỷ lệ 1,63%)

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300690/phn-tap-doan-hoa-chat-viet-nam-nguoi-co-lien-quan-den-giam-doc-uy-vien-hdqt-dang-ky-ban-144-533-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *